DFHS logo
  • Pon - Pia

    Na objednávku

  • Sobota

    Na objednávku

  • Nedeľa

    Zatvorené

Copyright

Dominika Fabová je výlučným nositeľom tzv. copyright-u, ergo majetkových práv k stránkam DominikaFabova.sk a k jeho obsahovým častiam v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (tiež nazývaný „Autorským zákonom“). Dominika Fabová je v súlade s ustanovením § 18 Autorského zákona oprávnená uplatňovať svoje majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Tiež domáhať sa ochrany svojich práv nárokmi

vyplývajúcimi z ustanovenia § 56 Autorského zákona.

Texty, obrázky (s výnimkou tých voľne šíriteľných z internetu) a všetky grafické úpravy týchto stránok sú predmetom autorského práva. Ako také sú chránené autorským zákonom. Akýkoľvek spôsob použitia diela chráneného autorským zákonom podlieha v zmysle § 18 ods. 2 Autorského zákona predchádzajúcemu písomnému súhlasu Dominiky Fabovej. V súlade s § 24 Autorského zákona je zakázané vyhotovovať rozmnoženiny diela na účely, ktoré sú priamo alebo nepriamo obchodné.

Citácie textov (nepozmenené, nijako neupravované) je možné použiť na iných webových stránkach jedine v prípade uvedenia buď ich autora „Dominika Fabová“ alebo uvedenia ich zdroja, čiže „DominikaFabova.sk“ príp. priameho linku na predmetný článok.

Užívateľ stránok DominikaFabova.sk je oprávnený sťahovať informácie z týchto webových stránok do dočasných zložiek výlučne pre svoju osobnú potrebu. Podmienkou sťahovania však je

zákaz vymazať, odstrániť, zmeniť alebo upraviť

internetové stránky alebo ich obsahové časti. Rovnako je zakázané zmeniť a odstrániť akýkoľvek znak alebo logo, ktorý je súčasťou obchodného mena Dominiky Fabovej, jej produktov alebo služieb.

Autorské práva a všetky ďalšie vlastnícke práva k obsahu, ktorý poskytuje Dominika Fabová, software k prevádzkovaniu a zverejneniu webových stránok, kompilácia dát na webových stránkach a poradie, sled a usporiadanie týchto webových stránok

patria Dominike Fabovej

a/alebo jej partnerom alebo poskytovateľom licencie. Akékoľvek práva k obsahu, ktoré nie sú výhradne poskytnuté v tomto dokumente, sú vyhradené.